Foto henk spaan

De CPN van 1982 tot 1986

door Henk Spaan

Verkiezing congresdelegatie (december 1983)

Op de komende ledenvergadering en op de districtsconferentie moet beslist worden over de samenstelling van de delegatie naar het congres. Zoals bekend levert dat nogal eens moeilijkheden op omdat de procedures erg ondoorzichtig zijn. Ik kan hierbij wijzen op de districtsconferentie voor het vorige congres hier in Gelderland of op de gebeurtenissen in het Groningse district, zoals uitgebreid staan beschreven in de Koerier van september. Ik denk dan ook dat het niet nodig is om nog een keer uitgebreid uit te leggen waarom de verkiezingsprocedure niet goed is. Kort samengevat komt het erop neer dat de getrapte verkiezing via de districten omslachtig is, ondemocratisch, politiek disciplinerend en in het voordeel van de "gevestigde orde". Dat alles als een uitvloeisel van de hiërarchische structuur van de CPN in vroeger dagen. Ik heb daarom een heel eenvoudig voorstel: De CPN moet voortaan op basis van ledenaantallen bepalen hoeveel afgevaardigden elke afdeling naar een congres of conferentie mag sturen. De ledenvergaderingen in de afdelingen kiezen vervolgens deze afgevaardigden en niet langer de districtsconferentie.
Ik weet dat er in het district voorgesteld wordt dat elke afdeling een lijstje maakt met voorkeur kandidaten, die dan vervolgens overgenomen zal worden op de conferentie. Ik ben tegen die oplossing omdat op die manier de verkiezing in het district ofwel een pure formaliteit is zonder enig werkelijke betekenis (en dus afgeschaft kan worden), ófwel toch weer op een of andere manier ontdoken wordt en problemen op gaat leveren (en dus afgeschaft móet worden). Ik ben daar verder tegen omdat ik niet mee wil kiezen over mensen die ik niet ken en niet gekozen wil worden door mensen die mij niet kennen. Daarom doe ik dit voorstel naar de ledenvergadering en naar het district. Ik weet ook dat deze procedure strijdig is met de procedure die is vastgesteld in juni door het partijbestuur (volgens die procedure kiezen de districten nog, zie ledenkrant nr. 5 van augustus). Maar ik vind dat we maar eens op eigen initiatief moeten veranderen. Als het district Gelderland dan zoveel ervaring heeft met vernieuwing, dan kunnen we dat dit keer mooi eens concreet laten blijken.