Het klimaat

door Henk SpaanOorlog.

De aarde is getroffen door rampen van een buitenaardse oorsprong, misschien ook in historische tijden. Die rampen komen zelden voor, maar zijn veel omvangrijker dan het gevaar van de zeespiegelstijging. Maar er is een ander gevaar waarvoor evenveel zorgen op zijn plaats zijn als voor de zeespiegelstijging. Dat is het gevaar van oorlog. Er is op aarde een steeds grotere behoefte aan grondstoffen. De spanningen tussen wereldmachten voor het veiligstellen van de toevoer van die grondstoffen nemen toe. Het staat niet vast dat die spanningen tot oorlog leiden, maar anderzijds is het naïef om te denken dat de kans op grotere gewapende conflicten niet bestaat. Overigens zijn die oorlogen er al en die gaan vaak om energie en delfstoffen. Als er oorlog is, maakt niemand zich meer zorgen over CO2 of de temperatuur op aarde. En gewapende conflicten worden niet veroorzaakt door het CO2 gehalte in de atmosfeer, maar door de mensen en door hun streven om steeds meer rijkdom en grondstoffen voor zichzelf veilig te stellen. De ongelijke verdeling daarvan over de wereld is voor de toekomst een gevaar op zich. Los van de beperking van uitstoot van broeikasgassen is er dus een dringende noodzaak om zuiniger om te gaan met grondstoffen en energie, zeker in delen van die wereld waar de consumptie het grootst is. Maar ik zal daar nu niet verder op ingaan.