Foto henk spaan

Teksten over Groenlinks

door Henk Spaan

Commentaar op Groenlinkse uitgangspunten (sep 2008)

Ik zou een scherpere afwijzing van het economische groeimodel willen. In plaats van punt 2:
2. GroenLinks kiest voor het welzijn en het geluk van mensen en om dat bereiken wil GroenLinks het nog steeds overheersende streven in onze economie naar groei van produktie en van consumptie vervangen door een streven naar behoud van welvaartniveau met inzet van steeds minder brand- en grondstoffen.

In plaats van punt 3 (dat toch al tamelijk algemeen is):
3. Verwerping van het economische groeimodel is niet direkt een realistische doelstelling en het is zeker geen pleidooi voor hardhandig overheidsingrijpen in de economie. Maar het is wel iets waarnaar wij op de langere termijn streven. Want het nog tientallen jaren voortzetten van het huidige groeimodel lijkt ons al evenmin realistisch.

Hierna zou ik een ander hoofdpunt willen invoegen:
3b. Als Nederland of West-Europa de CO2-uitstoot daadwerkelijk wil terugdringen, zal dat in ieder geval moeten leiden tot een vermindering van het auto- en vliegverkeer. Schone auto's zijn wenselijk maar minder auto's en minder verkeer zijn belangrijker. GroenLinks kan en wil dan ook geen bezwaar maken tegen het duurder worden van brandstof en raadt iedereen aan op tijd daaraan te wennen. Toelichting: Auto- en vliegverkeer zijn op zichzelf al vervuilend en 'klimaatverwarmend', maar ook nog eens de motor achter veel vormen van schaalvergroting en daarmee gepaard gaande vervanging van menselijke arbeid door machines en grotere hoeveelheden grondstoffen. De schadelijke effecten ervan worden onvoldoende meegerekend in de kostprijs van produkten.

Ook de internationale ongelijkheid zou ik wat scherper willen formuleren. In plaats van punt 4:
4. GroenLinks stelt vast dat de regels van de internationale handel niet eerlijk zijn. Door de wetten van de vrije wereldhandel stromen grote hoeveelheden grondstoffen van arme landen naar de rijke landen in ruil voor relatief dure consumptiegoederen vanuit de rijke landen naar de armere landen. Een van de hoofdpunten om hieraan iets te doen, is de erkenning van het recht van armere landen om de eigen interne markt te beschermen.

Aan de paragraaf over sociale zekerheid (punt 6) wil ik toevoegen:
GroenLinks stelt vast dat er een groeiende tweedeling is ontstaan tussen de 'gevestigden' op de arbeidsmarkt en op de woningmarkt en hen die geen vast dienstverband of een betaalbare woning kunnen vinden. Het laten voortbestaan van deze tweedeling brengt grote risico's met zich mee.

GroenLinks is geen open beweging, maar een politieke partij. In plaats van punt 10:
10. GroenLinks is een democratische politieke partij met doorzichtige besluitvormingsprocedures. Maar tegelijkertijd vindt GroenLinks het debat met kiezers en sympathisanten belangrijk. In onze verscheidenheid schuilt onze kracht. We zijn open naar de ons direct omringende organisaties en onze kiezers.

Van punt 12 zou de eerste zin naar punt 11 kunnen en de rest moet wat scherper:
GroenLinks verdedigt de democratische rechtsstaat. Het programma van GroenLinks en sommige activiteiten van GroenLinks kunnen radicaal zijn, maar vertegenwoordigers van GroenLinks in parlement en gemeenteraden of provinciale staten zijn bij uitstek degenen die "water bij de wijn moeten doen" en die compromissen moeten sluiten met partijen die andere principes hebben dan wij. Dit geldt deste sterker voor vertegenwoordigers van de partij die bestuursverantwoordelijkheid hebben gekregen.