Foto henk spaan

Teksten over Groenlinks

door Henk SpaanDe rol van de partijraad (mei 2009)

Er moet iets veranderen aan de partijraad. Ze zeggen dat dat de uitkomst is van de discussie over de toekomst van GroenLinks van vorig jaar. Niet dat de plaats van de partijraad als zodanig ergens expliciet besproken is of dat er ergens formele besluiten genomen zijn, maar laten we voor het gemak maar even aannemen dat er íets aan de partijraad moet veranderen. Sommigen willen minder vaak vergaderen, sommigen meer inhoudelijke discussie, sommigen willen een kleinere partijraad, anderen willen verkiezingen op congressen voor leden van de partijraad. Er zijn er die vinden dat allerlei procedurele besluiten (samenstelling kandidatencommissies, kascontrolecommissie enzovoort) in een kleinere groep kunnen worden genomen en er zijn er die het allemaal maar gezeur vinden en die de partijraad willen afschaffen.
Er is een werkgroep opgericht die een voorstel gaat uitwerken over de rol van de partijraad. Die werkgroep heeft een tekstje geproduceerd dat summier besproken is op de vergadering van 7 februari. Ook op de komende vergadering staat de plaats van de partijraad weer op de agenda. Er zijn daarbij geen stukken toegevoegd en de bespreking gaat via een opsplitsing in groepjes en daarna volgt een plenaire terugkoppeling. Dat opsplitsen en plenair terugkoppelen doe je in een eerste verkennende fase van de discussie. Maar er zijn aanwijzingen dat de werkelijke ideeënvorming al verder is dan dat. In 2006 en 2007 waren er zes partijraadsvergaderingen, in 2008 waren er vier, in het begin van dit jaar werden er vier aangekondigd, maar onlangs merkte ik dat er nog maar één voor het najaar gepland staat. Het wordt langzamerhand minder.
Het komende congres van november moet besluiten over de nieuwe plaats van de partijraad. Ik heb er nog geen idee van wat die voorstellen zullen inhouden, of wat de verschillende mogelijkheden zijn, ik weet ook niet wie er precies wat gaat voorstellen. Heeft het partijbestuur al een voorstel? Heeft de werkgroep sinds februari al wat gedaan en al een idee waar ze naar toe willen?

Volgende week gaan we wéér brainstormen met een open begin en een open eind en dan is er in september nog één vergadering voordat in november het congres een besluit neemt. Is het gek als ik dan het idee krijg dat de beleidsbepalers eigenlijk de partijraad buiten de besluitvorming willen houden? Zoals iemand op de vorige vergadering fijntjes in de wandelgangen opmerkte: "je gaat toch het varken niet vragen hoe hij geslacht wil worden?".
Het partijraadsbestuur zou deze gang van zaken niet moeten pikken. Niet weer een brainstormsessie: we gaan pas weer praten als de werkgroep voorstellen heeft uitgewerkt, zodat we weten waarop we reageren moeten.
En zolang de partijraad nog niet de gelegenheid heeft gehad om over de voorstellen te discussiëren en alle mogelijkheden te overdenken, moet het partijraadsbestuur niet toestaan dat het congres een besluit zal nemen. Het is jammer maar helaas, we zijn sinds februari niet verder gekomen. Dus het heeft er alle schijn van dat in september de partijraad nog niet klaar is met de discussie en dat we bij voorbaat al te laat zijn voor een besluit in november.
Wat de werkgroep gedaan heeft en gaat doen weet ik niet. Het is ook formeel niet mijn (onze) zaak want het partijbestuur heeft de werkgroep ingesteld. Maar intussen ben ik wel benieuwd of er in het partijraadsbestuur over de gang van zaken gepraat is en of het partijraadsbestuur al een idee heeft waar het met de partijraad naar toe moet. Heeft het partijraadsbestuur invloed gehad op de manier waarop de zaak nu weer op de agenda is gezet? Ik wil graag antwoorden op deze vragen en als er niet meer informatie beschikbaar komt is het beter de rol van de partijraad van de agenda af te halen.