Foto henk spaan

Teksten over Groenlinks

door Henk Spaan

Beroep tegen de categorie-indeling van enkele Wageningse amendementen (nov 1993)


Van de Wageningse amendementen zijn er een aantal overgenomen en er worden een paar in stemming gebracht. Daarover kunnen we tevreden zijn. Maar er zijn er ook een paar die niet in stemming zullen komen en op drie daarvan willen wij beroep aantekenen. Deze amendementen raken de kern van belangrijke vraagstukken en kunnen de inhoud van de congresdiscussie interessanter maken.

Europese samenwerking
Ten eerste moet amendement 2.1 wél in stemming komen. Ons amendement 2.7 komt in stemming, maar is minder duidelijk dan amendement 2.1.

Amendement 2.1 spreekt zich uit tegen de onvermijdelijkheid van de integratie in de Europese gemeenschap. In plaats van de passage: "Groen Links is een kritisch voorstander van verdergaande Europese integratie. Zij stelt de samenwerking als zodanig niet ter discussie", pleit het amendement voor een kritische opstelling ten opzichte van de EG. De ontwikkeling van de EG is niet de enig denkbare of per se onvermijdelijk en er kleven ernstige bezwaren aan de vorm die de EG in de praktijk krijgt.
Er zijn heel wat mensen die zich gereserveerd opstellen tegenover de EG en die de passages over de EG te rooskleurig vinden. Het is een belangrijke discussie, die in ieder geval in stemming moet worden gebracht.

Amendement 2.7 komt wel in stemming. Het is een uitwerking van de hierboven omschreven kritische opstelling. Die uitwerking raakt echter minder duidelijk de kern van de zaak. Zonder amendement 2.1 is hij niet begrijpelijk en zal hij geen aandacht krijgen op het congres. Wie alleen 2.7 leest, zal denken dat de indieners tegen een democratische EG zijn. Dat is niet uit te leggen in drie minuten spreektijd. Zonder amendement 2.1 is behandeling van amendement 2.7 daarom niet zinvol.

De congrescommissie wil 2.7 wel behandelen en 2.1 niet. Dat is waarschijnlijk omdat 2.1 in de inleidende tekst staat, die de commissie liever niet ter stemming brengt. Dat is geen goed argument. In vele gevallen beschrijft de inleiding hoofdzaken kernachtiger dan de kernpunten en soms worden in de inleidingen dingen gezegd die in de kernpunten helemaal niet aan de orde komen.

Economische groei
Ook amendement 3.7 moet in stemming komen. De ontwerp-tekst zegt dat er op weg naar een duurzame economie tijdelijk minder groei zal zijn, maar dat er ook groei zal zijn. Ons amendement stelt duidelijker (maar achteraf gezien nog te omzichtig) dat er economische teruggang moet zijn om een duurzame samenleving te bereiken.
Het is het enige amendement op het enige stuk tekst dat over economische groei gaat. De congrescommissie brengt het niet in stemming omdat het een "redactioneel amendement op de inleiding" is. Bovendien wordt het een "theologische" discussie genoemd.
Aangezien in de kernpunten het thema economische groei niet meer terugkomt, kan je het amendement niet afdoen als een redactionele kwestie. De discussie over groei of krimp kunnen we ook niet als theologisch afdoen. Het is een thema dat een groot deel van de milieubeweging bezighoudt. Wat voor argumenten moeten we aanvoeren om aan te tonen dat het een belangrijke discussie is ?!?!

Hogesnelheidstreinen
Amendement 3.159 moet ook in stemming komen. Dat schrapt het pleidooi voor een versnelde aanleg van een netwerk van hogesnelheidstreinen als alternatief voor vliegverkeer in Europa.
Wij zijn niet in alle gevallen tegen hogesnelheidstreinen, maar zeker niet voor een versnelde aanleg en ook niet als alternatief voor vliegen in Europa. Met dat laatste argument kan elke aantasting van het milieu en de groene ruimte worden verdedigd: Als we geen snelwegen aanleggen, komen er files en dat vervuilt veel meer; Als ik niet in die villa woon, woont er een VVD-er er; enzovoort enzovoort. We hebben twijfels bij die redenering.
Er komt wel een amendement over de Hogesnelheidstrein in stemming, "bij voorkeur langs bestaande (spoor)wegtracés" en "op een landschappelijk aanvaardbare manier". Toch is er iets te zeggen tegen de hogesnelheidstrein in het algemeen. Op het traject Rotterdam Amsterdam kan maximaal 8 minuten winst worden geboekt, en ten koste waarvan? Waarom moeten we overal de weg vrijmaken voor mensen die sneller, sneller, sneller moeten? (Onder de chantage dat ze anders het vliegtuig nemen). In ieder geval vinden we dat een radicalere afwijzing ervan een respectabele opvatting is, die op het congres in stemming hoort te komen.