Foto henk spaan

Teksten over Groenlinks

door Henk Spaan

Discussie met Roel van Duyn (aug 1989)

Aan de leden van de fracties van GroenLinks in Wageningen en aan de campagne-commissie van GroenLinks landelijk.
(Vuurtoren, sep 1989)

Beste vrienden

Zoals bekend had de PPCE in Wageningen op 28 augustus aanstaande een inhoudelijke discussie gepland tussen vertegenwoordigers van GroenLinks en de Groene Partij over het thema 'groei'. Ons was gebleken dat beide partijen het op dit punt fundamenteel oneens waren. Het leek ons voor de aanhangers van de PPCE / GroenLinks in Wageningen zeer interessant om de argumenten van beide partijen ter linker zijde van de PvdA te horen te krijgen om zo de eigen keuzes beter te kunnen motiveren. Daarbij dient vermeld te worden dat het milieu in relatie met de economie, vanwege de belangrijke rol die de Landbouwuniversiteit binnen onze stad vervult, een thema is dat de gemoederen van vele (potentiƫle) aanhangers van PPCE / GroenLinks bezig houdt.
Helaas hebben jullie gemeend dat het niet opportuun was om met de Groene Partij i.c. Roel van Duyn in het openbaar in discussie te treden. Telefonisch werd ons medegedeeld, dat Groen Links besloten heeft "Roel van Duyn" niet serieus te nemen, dat Roel van Duyn "een onmogelijk mens" is, en dat medewerking aan een dergelijke discussie de onjuiste suggestie zou kunnen wekken, dat de "Groenen van Roel van Duyn gelijkwaardig zijn aan GroenLinks". GroenLinks weigerde daarom een afvaardiging te sturen.

Wij zijn hierover verbaasd en boos.
Verbaasd, omdat wij meenden dat een discussie over economische groei op dit moment van het grootste belang is, en omdat de kennelijke verschillen van mening tussen de Groenen en GroenLinks daarover het verdienen nader te worden onderzocht. Toen wij het plan ontwikkelden om deze discussiebijeenkomst te organiseren, hielden we er dan ook rekening mee dat het animo hiervoor niet groot zou zijn omdat al op twintig andere plaatsen dezelfde discussie zou zijn gepland. Nu blijkt dat hiervan geen sprake is en dat GroenLinks deze discussie uit de weg gaat!
Wij zijn boos, omdat wij het bij uitstek als de taak van politici beschouwen om discussies te voeren over maatschappelijk relevante onderwerpen met mensen en / of groeperingen die een andere opvatting zijn toegedaan. De afgelopen tijd heeft Roel van Duyn regelmatig laten blijken andere opvattingen te huldigen en derhalve lijkt juist hij een zeer geschikte discussiepartner. Daarbij denken wij dat de verschillen tussen GroenLinks en de Groenen niet zo groot zijn, dat een discussie onmogelijk zou worden. En als Roel van Duyn "onmogelijk" zou zijn, dan moet Groen Links dat maar komen uitleggen. Voor buitenstaanders is dat op dit moment nog niet zonneklaar, en ook wij gaan hier niet van uit.

Het is voor ons onvermijdelijk om de manier waarop GroenLinks de discussie met de Groenen uit de weg gaat, te scheiden van de wijze waarop de PvdA GroenLinks behandelt. Ons bekruipt de angst dat de argumenten die GroenLinks hiervoor gebruikt, dezelfde zijn als die van de PvdA om GroenLinks zoveel mogelijk te negeren en als onbetekenend af te schilderen.

Zoals jullie in de open brief van Roel van Duyn in de Vrij Nederland van 3 augustus j.l. hebben kunnen lezen, hebben wij noodgedwongen van onze avond moeten afzien. De reeds gedane en geaccepteerde uitnodiging van Roel van Duyn hebben wij moeten intrekken.
Wij hopen echter dat de gemoederen binnen de partij na de verkiezingen minder verhit zullen zijn en dat er dan alsnog bereidheid zal bestaan om de discussie met de Groenen op een inhoudelijke manier te voeren.